Masa Studi

Masa studi dilaksanakan selama 4 Semester dan Maksimum 8 Semester